Nogmaals cholesterol: De miljard-dollar-oplichting

Nogmaals: cholesterol oplichting

Uit: Nr. 228, nov/dec 2013

De miljard-dollar-oplichting is de strekking van de ondertitel van het bekende boek van dr. Gottfried A. Lange MD getiteld ‘How to Really Prevent and Cure Heart Disease. Dr. Lange staat niet alleen voor wat betreft zijn conclusie en zijn dringende waarschuwing dat het omlaag brengen van cholesterol in het lichaam een gevaarlijk doel kan zijn. Veel andere onderzoekers en schrijvers ondersteunen deze stelling.

De arts Gottfried Lange studeerde in 1980 af aan de universiteit van Hamburg in de natuurgeneeskunde en cellulaire voedingsstoffen. Hij bestudeerde ook de invloed van chemische (afval)stoffen op het menselijk lichaam. Verder onderzocht hij de invloed van drugs, zware metalen en milieuvervuiling op de gezondheid.

Becel gezonde boter?

Enige tijd geleden is er het een en ander te doen geweest over de reclame voor Becel Pro Activ. Voor Unilever was dat aanleiding om onderzoek te laten doen naar de werking van plantensterolen op het cholesterolgehalte. Echter, de werkelijke vraag is niet of plantensterolen in Becel Pro Activ het cholesterol verlagen. Dat zal best! De enige relevante en enig juiste vraag is: ‘Wanneer is het cholesterolgehalte bij de mens te hoog?’ Die vraag wordt door veel vooraanstaande, onafhankelijke wetenschappers beantwoord met: ‘Waarschijnlijk maar heel zelden!’ Ondanks deze conclusie, of mogelijk juist vanwege deze conclusie, stelt Unilever deze vraag niet en gaat gewoon door met het op grote schaal propageren en op de markt brengen van twijfelachtige cholesterolverlagende middelen. Een luid rinkelende kassa van een multinational stopt men niet zo gemakkelijk!

De statistische ontnuchtering

Kranten, radio, tv en artsen verspreiden het idee dat een hoog cholesterol een gevaar is voor de gezondheid. De statistieken laten echter een heel ander beeld zien. Patiënten die cholesterolverlagende medicamenten en voedingsmiddelen gebruiken, hebben 143% meer kans om te overlijden aan een hart- en/of vaatziekte. Is het cholesterolniveau nog lager, 160 mg/dl (ca 4 mmol/L), dan verdubbelt zelfs de kans om eraan te overlijden. Statistieken vertellen dus een ander verhaal dan de media en artsen.

De laatste decennia is het aantal doden door hart- en vaatziekten in de Verenigde Staten gedaald met 60 procent. Het gemiddeld cholesterolgehalte daalde echter met maar 3 procent. Er moet een andere factor in het spel zijn! In diezelfde periode is er ook een toename geweest van de inname van vitamine C. Gebleken is dat hoe meer vitamine C wordt genomen, hoe geringer de kans op overlijden aan onder andere hart- en vaatziekten. Vitamine C zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn bij het oplossen van hart- en vaatziekten. Meer onderzoek zou van grote betekenis kunnen zijn; de vraag is of dat voor de farmaceutische industrie wel zo interessant is.

Studies hebben aangetoond dat

  • cholesterol geen invloed heeft op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten;
  • een hoog cholesterol overeenkomt met een grotere levensverwachting en een geringere kans op kanker;
  • het verlagen van het cholesterolniveau leidt tot een toename van de sterftekans en een grotere kans op kanker.

De functie van cholesterol

Zonder cholesterol kan het lichaam niet functioneren en zeker niet overleven. De hersenen en ook de overige delen van het zenuwstelsel zijn onbetwist afhankelijk van cholesterol. Wetenschappers hebben al een verband gelegd tussen cholesterol en de ziekte Alzheimer. Ook voor de aanmaak van vitamine D door het lichaam is het afhankelijk van cholesterol. Vitamine D, vervolgens, is essentieel voor de botten en gewrichten en het voorkomen van bepaalde soorten kanker. Cholesterol is verder noodzakelijk voor de aanmaak van cortisol door de bijnieren; zonder dit hormoon is leven niet mogelijk. Cholesterol draagt ook bij tot de vorming van sekshormonen en het hormoon aldosteron dat van belang is voor de mineralenstofwisseling. Cholesterol is nauw betrokken bij de opname van vetten in de darmen. Cholesterol is van fundamenteel belang voor de miljoenen cellen die met elkaar het lichaam vormen en het in stand houden. Zonder cholesterol is leven ondenkbaar! In het, aan het begin van dit artikel genoemde, boek van Dr. Gottfried Lange worden nog meer verbanden aangehaald en verklaard.

Cholesterol is op geen enkele wijze een gevaar voor het lichaam en de gezondheid. Integendeel: het is onmisbaar om te kunnen leven. Ook de aanname van goed en slecht cholesterol LDL en HDL berust op een eerdere vergissing en inmiddels op een leugen, die vanwege het gewin graag in stand wordt gehouden. De farmaceutische stelregel dat iedereen boven de 200 mg/dl (ca. 5,2 mmol/l) een te hoog gehalte aan cholesterol heeft, leidt gemakkelijk tot de conclusie dat bijna de hele wereld ziek is. Het normale (!) gemiddelde aan cholesterol ligt bij 250 mg/dl (ca. 6,4 mmol/l) en waarden tot 350 mg/dl (ca. 8,9 mmol/l) zijn niet ongewoon, maar juist positief en wijzen op een goede vitaliteit. Mensen met een hoog cholesterol leven het langst!

Cholesterolverlagende medicamenten en voedingsmiddelen

Medewerkers verbonden aan het National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) analyseerden 19 wetenschappelijke studies aangaande 650.000 mensen en 70.000 doden en de rol van cholesterol bij hart- en vaataandoeningen. De onderzoekers vonden geen enkel bewijs dat cholesterol op enigerlei wijze enige negatieve invloed zou hebben op het verharden van de wanden van de bloedvaten. Evenmin bleek er sprake van enige invloed op een of andere vorm van hart- en/of vaataandoeningen. Wel kwam men tot de bevinding dat hoe hoger het cholesterol was, hoe minder hart- en vaatafwijkingen voorkwamen.

Alle cholesterolverlagende middelen verminderen onder andere de opname van het co-enzym Q10 dat van vitaal belang is voor de stofwisseling van cellen en dus voor elk orgaan. Een tekort is, behalve voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, een gevaar voor het immuunsysteem en een risico voor wat betreft het ontstaan van kanker en Alzheimer. Hoe nuttig zijn medicamenten als ze zelf de oorzaak kunnen zijn van in dit geval hartfalen? Was het juist niet de bedoeling om dat te voorkomen? Wanneer het cholesterolgehalte beneden 160 mg/dl (ca. 4 mmol/L) daalt, dreigt er gevaar voor ernstige depressies en zelfs zelfmoord.

Betreffende cholesterolverlagende voedingsmiddelen is hiervoor Becel Pro Activ ter illustratie genoemd. Daaruit blijkt al zonder meer dat wetenschappelijke studies een kant worden opgestuurd die de producent en leverancier in de kaart spelen, maar in het nadeel kunnen (en wat hen betreft mogen) zijn van de van oorsprong gezonde mens. Verder dient te worden beseft dat alle voedingsmiddelen met onder meer cholesterolverlagende eigenschappen verrijkt zijn met medicinale stoffen. Het begrip voeding kan in dat geval met recht medicatie worden genoemd. Vrijwel alle nadelen van medicamenten gelden dus ook voor cholesterolverlagende voedingsmiddelen.

Waarom de middelen nog steeds worden voorgeschreven

Telkens weer komt de vraag naar voren waarom dokters nog steeds de cholesterolverlagende middelen voorschrijven en adviseren om roomboter te vervangen door bepaalde margarines, enzovoort. Het antwoord op deze prangende vraag is opnieuw te vinden in de statistieken. De winst van de farmaceutische industrie is naar schatting gemiddeld 40 miljard dollar per jaar, alleen al in de Verenigde Staten. Het voorschrijven van deze medicijnen gaat dus over geld!

Het magazine Stern plaatste in 2001 een artikel over de praktijken van de farmaceutische industrie (Bayer) die de dokters aanmoedigde om een ‘goede’ voorschrijver te worden. Dit in de wetenschap dat als mensen eenmaal cholesterolverlagende medicamenten gaan slikken zij een winstgevende bron zijn voor de rest van hun leven. De ‘goede’ artsen werden beloond met contant geld en cadeaus als vakantiereizen, enzovoort.

Hoe is het mogelijk dat hele volksstammen een generatie lang worden voorgelogen met medeweten en medewerking van de overheid? Is geld voor politici, dokters en journalisten belangrijker dan mensenlevens? Wat zijn democratie, volksgezondheid en persvrijheid nog waard? Van levensbelang zijnde vraagstukken die de burger ongevraagd worden voorgeschoteld en waarop ieder voor zich een antwoord zal moeten vinden.

Om het handelen van de artsen enigszins goed te praten kan worden opgemerkt dat zij tijdens de opleiding zijn voorzien van misleidende informatie afkomstig van de farmaceutische industrie. Met name en vooral in de Verenigde Staten lopen artsen het risico te worden berecht wanneer ze de gangbare protocollen, ingegeven door de farmaceutische industrie, niet volgen. In alle opzichten is duidelijk dat de Verenigde Staten steeds meer invloed uitoefenen, ook op onze samenleving en de wijze van ons samen leven; veel daarvan is, in tegenstelling tot de vrome verwachtingen vooral in het verleden, als negatief te waarderen.

Aan de andere kant ten slotte, zijn er veel studies voorhanden die artsen ook kunnen raadplegen in plaats van ze te negeren. Artsen zien zichzelf als wetenschappers en men verwacht van hen dan ook dat ze op wetenschappelijk nieuwsgierige wijze hun kennis vergaren en zich niet op eenzijdige wijze met kennis laten vol stoppen.

Bert Kloosterman, natuurgeneeskundige

info@gezondbeterworden.nl

www.gezondbeterworden.nl

0543 565253

– How to Really Prevent and Cure Heart Disease; Dr. Gottfried A. Lange MD; Uitgever: HealthNet Publishing; ISBN-10: 0615154069

– De Cholesterol-leugen; Prof. Dr. Walter Hartenbach; uitgever Ankh Hermes; ISBN: 978 90 202 4394 9

– DNUA 183 van mei/juni 2006 – pagina 4

– DNUA 184 van juli/augustus – pagina 25